MENU

POPULAR MANGA

Keyword author: tateo_retsu

Manga de Yomu Kojiki

Manga De Yomu Kojiki

Vol.1 Chapter 9: The Legend Of Yamato Takeru Vol.1 Chapter 8: Umisachihiko And Yamasachihiko Author(s) : Tateo Retsu, Kenichi Iwamoto, Tsuneyasu Takeda, Sato Kamegoya, Keitaro Kumatsuki Updated : Aug-05-2019 22:58 View : 171,361
Endless Eden

Endless Eden

Vol.1 Chapter 7 : He Who Is Not Human / Grave-Dancer Vol.1 Chapter 6 : Their Territory / Bird-Dog Author(s) : Tateo Retsu Updated : Jan-20-2016 12:40 View : 138,283

content notification

CANCEL