MENU

POPULAR MANGA

Keyword author: shiono_etorouji

Ubel Blatt

Ubel Blatt

Vol.12 Chapter 261 : Vol 12 Vol.12 Chapter 161 : Vol 12 Author(s) : Shiono Etorouji Updated : May-27-2018 13:09 View : 3,982,008
Change H

Change H

Chapter 14.5 : Tokyo Girl Vol.2 Chapter 14 : Episode 14 [End] Author(s) : Amazume Ryuta,Shiono Etorouji,Suzuki Akiko,Arai Shou,Pon Takahanada,Rikudou Koushi,Sano Takashi,Takamichi,Yunagi Koharu,Orimoto Mimana,Ooi M Updated : Aug-02-2016 16:23 View : 190,359
Brocken Blood

Brocken Blood

Chapter 22.1: Extra Chapter 22 Author(s) : Shiono Etorouji Updated : Jun-22-2018 11:30 View : 159,855
Celestial Clothes

Celestial Clothes

Chapter 13.5 : The Young Warrior And The Tengu Princess Chapter 13 : Violators Of The Realm Of God Author(s) : Shiono Etorouji Updated : Jan-20-2016 11:13 View : 77,906
Bloomed in Action

Bloomed In Action

Chapter 7 Chapter 6 Author(s) : Shiono Etorouji Updated : Jan-20-2016 07:46 View : 68,636
Kono Jinruiiki no Zelphy

Kono Jinruiiki No Zelphy

Vol.3 Chapter 10 : Zelphy Vol.3 Chapter 9 : The Dangerous Bullets: Juniavanis 2 Author(s) : Shiono Etorouji Updated : Jan-20-2016 10:27 View : 63,938
Necossas: Six

Necossas: Six

Chapter 11 Chapter 10 Author(s) : Shiono Etorouji Updated : Jan-20-2016 10:47 View : 62,050
Vampire Wing

Vampire Wing

Ch.3V.2 Ch.2 Author(s) : Shiono Etorouji Updated : Jan-21-2016 09:35 View : 45,480
Extra Existence

Extra Existence

Vol.1 Chapter 6 : Battle Of Warsaw Part 4 Vol.1 Chapter 5 : Battle Of Warsaw Part 3 Author(s) : Shiono Etorouji Updated : Jan-20-2016 11:23 View : 38,294
Shinken Kisou Musashi Dual

Shinken Kisou Musashi Dual

Vol.1 Ch.1.5 Vol.1 Ch.1 Author(s) : SHIONO Etorouji Updated : Jan-20-2016 10:32 View : 30,924